#28G: aturem les retallades. No a la dictadura financera. Punt de trobada sectors educatius
Porteu SAMARRETES GROGUES, FULARDS GROCS, PANCARTES GROGUES..
MANIFESTACIONS SOCIALS CONTRA LES RETALLADES: DISSABTE 28 DE GENER DE 2012


NO a la dictadura financera. Aturem les retallades


  • Contra les agressions a l’Estat del Benestar, continuem en acció!
  • ELS NOSTRES DRETS NO ES TOQUEN! PROU RETALLADES!El dissabte 28 de gener de 2012 tindrà lloc una manifestació a diferents poblacions de Catalunya per protestar contra les retallades. 

Estan convocades per la Plataforma Prou Retallades, i a Barcelona també convoca el Fòrum Social Català.
•    BARCELONA a les 17'00h - Rambla Catalunya/Ronda Universitat

          BARCELONA: Punt de trobada dels sectors educatius:
          plaça Catalunya/Rambles (vorera mar), a les 17:00 h


•    TARRAGONA a les 17'30h - Rambla Nova (Estàtua dels Despullats)

•    GIRONA a les 12'00h - Plaça de la Independència

•    LLEIDA a les 17'30h - Plaça Ricard VinyesNO a la dictadura financera. Aturem les retalladesManifestació 28 de gener de 2012

MEMORIAL DE GREUGES DAVANT LES POLÍTIQUES DEL GOVERN DE LA GENERALITATLes organitzacions socials que formem la Plataforma Prou Retallades, des dels àmbitde lasalut, l’educació, el món del treball, la cultura, l’associacionisme veïnal, juvenilde la gentgran cívic del nostre país, presentem el memorial de greuges de lepolítiques injustesde retallades indiscriminades i els increments dpreuquperjudiquen fonamentalment lesclasses populars, que el Govern de la Generalitat de Catalunya situa en la proposta depressupostos per a l’any 2012 i suposen un atac a l’actual model dEstat de Benestar.Exigim ereconeixement dedret a lprotecció de la salut igual per a tothom.
Defensem el servei nacional dsalut públic i dqualitat!

Per això diem:
·         No al tancament indiscriminat de serveis de salut públics, als increments de les llistesd’espera i a la pèrdua de qualitad’aquests serveis.
·         No al trossejamende l’ICperquè representupas més en la seva desintegrac ireducc de la participació del servei públic de salut.
·         No al repagamendun euro per recepta.
·         No als acomiadaments i a la precarització dels treballadors i treballadores de la sanitat.
·         Demanem l’aplicació dincompatibilitat en els càrrecs de l’administració públicambinteressos privats i corporatius.

Exigiel dret a l’educació pública, equitativa i de qualitat!

Per això diem:

·         No a lparalització de les construcciondnoucentres educatius i dels anomenatsRAM.
·         No a la disminució de professorat.
·         No a la reducc dels recursos destinats al pressupost de funcionamendelcentresperquè generen seriosos problemes per garantir unes condicions bàsiques dqualitat.
·         No a l'increment dles quotes dles escoles bressol.
·         Demanem l’augmende la tio professorat/alumnat.

Pel dret a uns serveis blics amb ocupació de qualitat i al servei de les persones!

Per això diem:
·         No als acomiadaments dels treballadors i treballadores públics.
·         No a la regressió dles seves condicions de treball.
·         No a la privatització i a lexternalització de serveis.

Pel dret a l’emancipació juvenil i al treball digne per als joves!

Per això diem:
·         No a la supressió dels ajuts al lloguer.
·        No a la supressió de noves concessions de la renda bàsica d'emancipació.
·         No a l’augment de les taxes universitàries.
·         No a la precarització del món laboral juvenil.
·      Demanem polítiques actives que garanteixin l’empleabilitat dels i les joves.
·         Demanem una educació i formac de qualitat que garanteixi al màxim el seu accés almercat de treball.

Pel dret a una vida digne per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya

Per això diem:
·    No a la pèrdua de poder adquisitiu que afecta a la major part de la ciutadania i, de formamés greu, a les persones que es troben en situacions més vulnerables.
·         No a la pèrdua constant del valor de les pensions de la gent gran del nostre país.
·         No a l’increment indiscriminat dels preus del transport públic.
·         No a la criminalització injustificadde les persones qucobren la RendMínimad’Inserció ni a les restriccions en la concessió de la prestació.
·         No al desmantellament dels serveis socials a Catalunya.
·         No a la demora en l’aplicació de la Llei de la Dependència.
·         No a les retallades de personal i a l’augment de ràtios en l’atenc als col·lectius amb més dificultats (tallers ocupacionals, centres datenc persones amb discapacitat,etc.).
·         No a la fragmentació i privatització del Servei d’Ocupació de Catalunya i la rebaixadels seus recursoper a l’atenc a les persones aturades.
·   No a la reducció generalitzadde recursoper a les associacions i organitzacionssocials del nostre país, que estan limitant dràsticament la seva capacitat i afebleixenseriosament el teixit associatiu i social de Catalunya.
·         Demanem una educació i formació de qualitat, que garanteixi al màxim laccés i el retorn al mercat de treball de les persones en situació datur.
·       Demanem que es prioritzi la lluita contra l’atur amb accions clares i decidides, i amb mesures recursos suficientper a garantir lprotecció social de les personesaturades i de leque es troben en dificultats econòmiques.
·         Demanem l’establimenduna Renda Garantidde Ciutadania, tal com estableix l’Estatude Catalunya, que garanteixi uns ingressos suficientper a lepersones ensituacions més vulnerables.
·         Demanem que s’actuï de manera urgent davant la indefensió dels ciutadans iciutadanes en relació a les seves hipoteques en cas d’impagament. L’habitatge és undret i no un privilegi, i ens neguem a continuar sent mercaderia daquellbancs icaixes que nhan fet negoci.
·         Demanem el desenvolupamendpolítiques industrials que afavoreixin l’activitateconòmica i el canvi de model productiu, per lluitar contra l’atur i lprecarietatlaboral.

La Plataforma Prou Retallades promou aquest memorial de greuges per denunciar que elGovern de la Generalitat utilitza el missatge de la manca de recursos i la necessitade lesretallades per a encobrir una clara estratègia de desmantellament dels serveis públics,afavorir els interessos privatitzadors de determinats grups econòmics i la clara intenc demercantilitzar aquests serveis.

Denunciem l’estratègia de justificar les retallades fabricanuconsens artificial conformesón inevitables, i instal·lant la por i la resignació entre la ciutadania utilitzant el fals argumentde la manca de recursos com a excusa per retallar els drets socials democràtics de laciutadania de Catalunya

Denunciem que s’estan creuant totes les nies entre legalitat i legitimitat. Cap partipolític es va presentar amb uprograma electoral en el qual s’hplantegés edesmantellament del’Estat del Benestar. Per tant, a dia d’avui no es pot fer servir l’argument de la “legitimitatde les urnes” perquè la ciutadania del nostre país no ha estat consultada en aquest sentit.Per tant, demanem al Govern de la Generalitat que actuï amb responsabilitat davant delcompromís que va adquirir amb el poble de Catalunya.

Coneixedors de la greu crisi econòmica internacional, europea, i a les quals no en som aliens, reclamem l’aplicació dun model alternatiu per sortir de la crisi i aturar les agressions contra les persones que s’ha de basar de manera inalienable en la defensdel’Estat del Benestar com a model de justícia i cohesió socials, i que exigeix de tots elsgoverns una aposta clara i decidida per una fiscalitat justa i mediambientalment solidàriaque faci pagar a qui més té, perquè l’esforç contributiu al bé co es faci efunc de lariquesa i els recursos econòmics de cadascú. En aquest mateix sentit, reclamem unaaposta clara i decidida per lluitar contra el frau fiscal i levasió fiscal. Amb una fiscalitatjusta i la lluita contra el frau, els governs podrien recaptar milers de milions deuros quefarien innecessàries les actuals agressions a l’Estat del Benestar i la cohesió social. Tenimmecanismes per equilibrar financerament el món i l’impost sobre les transaccionsfinanceres, n’és un.

Amb la complicitat dels poders públics i els organismes europeus i internacionals, el sistema financer segueix rebent suport amb mesures per garantir la remunerac dels interessos dels mercats financers i bancaris, mentre s’ataca el model social europeucedint a les exigències del sistema financer internacional i es deixen de banda lesnecessitats dels ciutadans i ciutadanes. I, mentrestant, cap dels directius responsables deles actuacions daquestes entitats financeres ha assumit les responsabilitats de la situacióactual.

Per tot això, des de la Plataforma Prou Retallades volem fer sentir arreu que hi ha una altramanera de fer les coses i que hi ha recursos econòmics que no s’estan recaptant que farieninnecessàries aquestes polítiques d’ajust tandures i injustes i les agressions als dretssocials i laborals de la ciutadania del nostre país. I, insistim, aquests recursos permetrien unaaposta clara per part del Govern en la creació d'ocupació i la garantia de la protecc socialde les persones aturades tenint en compte l’alarmant índex d’atur que no paradaugmentar al nostre país.

Hi ha alternatives, per això denunciem el sentiment de resignació que es vol inculcar a laciutadanide Catalunya des despais públics i privats, i qunomés respon a interessosparticulars i corporatius. L’Estat del Benestar és un pilar fonamental de lnostraidiosincràsia com a poble i del model duna Catalunya i un país de convivència cohesiósocial, i que exigeix poder construir el sefutur sobre les bases de la solidaritat i la justíciasocial.


Contra les agressions a l’Estat del Benestar, continuem en acció!

Els nostres drets no es toquen! Prou retallades!Feu clic per veure:
 (Carta a les famílies en RTF +)


Benvolgudes famílies,

L’ensenyament públic de Catalunya està patint els efectes d’una política d’austeritat molt agressiva que recau implacablement, i de forma injusta, en aquelles persones que més necessitem els serveis públics d’aquest país.

•    Catalunya és la comunitat que més retalla en educació


La disminució del pressupost en educació a Catalunya dels dos últims anys és del 13,75%, la més gran que s’ha produït en totes les comunitats autònomes.

•    Com afecta això a l’educació dels nostres fills i filles?


El sistema educatiu ha rebut aquest curs 21.000 alumnes nous que haurien necessitat un increment de més de 1.900 professors i professores per ser atesos amb un garanties de qualitat. En canvi, als nostres centres educatius hi ha 340 places de professorat menys.

Sabeu com s’han atès?. S’han incrementat el nombre d’alumnes per aula. S’han eliminat els reforços universals a l’alumnat. S’han suprimit les persones de suport a l’atenció educativa a les aules i programes educatius. S’està portant els centres i els seus professionals al límit. Menys qualitat en l’atenció educativa.

•    S'ha retallat en personal de suport com vetlladores, tècnics d’educació, auxiliars i educadores d'educació especial. S’han reduït a la meitat les prestacions de serveis com les vetlladores, personal que té cura dels alumnes amb més dificultats. Menys serveis essencials per als alumnes amb més dificultats.

•    L’aportació de la Generalitat per al funcionament de les llars d’infants públiques es redueix en més d’un 60%. Les famílies hauran d’aportar molt més si es vol mantenir el servei. L’escola bressol pública s'ha de considerar com una inversió en la millora de la societat actual i no com una despesa. En aquest context, les escoles bressol públiques esdevenen del tot insostenibles: menys oferta educativa pública i de qualitat a on els infants i les famílies més ho necessiten.

•    Desapareix la compensació de beques i ajuts als estudis: Menys polítiques d’ajut per ampliar el servei educatiu al màxim de persones.

•    El finançament dels programes de qualificació professional inicial, l’única oferta educativa creada per donar continuïtat als alumnes amb dificultats d’educació secundària obligatòria, és menor que la de l’any anterior, que ja era del tot insuficient. Menys oferta dels recursos necessaris per combatre el fracàs i l’abandonament escolar.

És difícil d’entendre com es pot assolir l’èxit escolar de tot l’alumnat sense inversió, incrementant les ràtios,  reduint professionals de l’educació i els programes de suporta l’alumnat, desapareixent els plans de formació de docents, retallant les beques, les activitats extraescolars, etc.
Per tal d’oposar-se a aquestes retallades, us animem a participar a la manifestació ciutadana convocada per la Plataforma Prou Retallades i el Fòrum Social Català.

•    BARCELONA a les 17'00h - Rambla Catalunya/Ronda Universitat

          BARCELONA: Punt de trobada dels sectors educatius:
          plaça Catalunya/Rambles (vorera mar), a les 17:00 h


•    TARRAGONA a les 17'30h - Rambla Nova (Estàtua dels Despullats)

•    GIRONA a les 12'00h - Plaça de la Independència

•    LLEIDA a les 17'30h - Plaça Ricard Vinyes


L'equip docent